Ksiazki i artykuły o tematyce słowiańskiej

Książki

Białczyński Czesław: Mitologia słowiańska. Kraków 2000.
Bruckner Aleksander: Mitologia słowiańska i polska. Warszawa 1980.
Gierlach Bogusław: Sanktuaria Słowiańskie. Warszawa 1980.
Gieysztor Aleksander: Mitologia Słowian. Warszawa 1982.
Gładysz Maria: Ludowa wiedza o gwiazdach. Wrocław 1960.
Jakubowski Stanisław: Bogowie Słowian. Kraków 1933.
Kempiński Andrzej Maria: Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich. Warszawa 2001.
Labuda Gerard: Słowiańszczyzna pierwotna. Warszawa 1954.
Łowmiański Henryk: Religia Słowian i jej upadek. Warszawa 1986.
Mikołajczak Mariola: Tajemnice słowiańskich bogów. Wrocław 2001.
Moszyński Kazimierz: Kultura ludowa Słowian. Kraków 1967.
Strzelczyk Jerzy: Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań 1998.
Szafrański Włodzimierz: Pradzieje religii w Polsce. Warszawa 1979.
Szyjewski Andrzej: Religia Słowian. Kraków 2003.
Wokół rekonstrukcji mitu o jaju kosmicznym (na podstawie baśni
rosyjskich).
W:Red. Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa: Semiotyka kultury. Warszawa 1997.
Urbańczyk Stanisław: Dawni Słowianie - wiara i kult. Wrocław 1991.

Artykuły

Bednarczuk Leszek: W co wierzyli Prasłowianie? : (w świetle badań prof. Leszka Moszyńskiego nad przedchrześcijańską religią Słowian). "Kieleckie Studia Filologiczne" T. 10 1996 s. 25-32.
Bender Witold: Ofiary składane bóstwom w rzekach i bagnach. "Mazowsze" 1998 nr 1/2 s. 13-26.
Brzezińska Anna: Ile prawdy w starej baśni?: świat pogańskich Słowian. "Polityka" 2003 nr 39 s. 70-72.
Dźwigoł Renata: Słowiańskie demony domowe zarejestrowane w Słowniku wileńskim. "Język Polski" 1999 z. 4 s. 270-275.
Hensel Witold: Do problematyki świętych gajów pogańskich - z komparatystyki archeologii słowiańskiej. "Archeologia Polska" 2001 z. 1/2 s. 119-124.
Kalicki Włodzimierz: Dzikość w sercu."Gazeta Wyborcza" 2004 nr 301 s. 20-21.
Kokowski Andrzej: Gdzie wtedy byli Słowianie?."Głos" 2004 nr 14 s. 17.
Korčins'kij Orest: Ośrodki kultu pogańskiego dawnych Słowian w dorzeczu Górnego Dniestru : (element do studium na pograniczu). "Rocznik Przemyski 2000 z. 1 s. 67-82.
Kowalski Andrzej Piotr: // Wczesnośredniowieczna wspólnota ludycznego sacrum : etnologiczna interpretacja chrystianizacji Słowian.// "Lud" T. 83 (1999) s. 59-78.
Lambert Miś Andrzej: Przedchrześcijańska religia Rugian. "Slavia Antiqua" T. 38 1997 s. 105-149.
Łosiński Władysław: Z badań nad obrządkiem pogrzebowym na słowiańskich wybrzeżach Bałtyku w dobie plemiennej uwag ciąg dalszy. "Archaeol. Hist. Pol." T. 8 .-(2000) s. 71-81.
Łużny Ryszard: O religii i konfesji jako czynnikach identyfikacji etniczno-kulturowej - na sympozjum słowianoznawczym w Castel Gandolfo w sierpniu 1996 roku. "Rocznik Humanistyczny" 1997/1998 z. 7 s. 129-144.
Mańczak Witold: W sprawie praojczyzny Słowian. "Rzeczpospolita" 2001 nr 17 s. D4.
Mianecki Adrian: Ludowe kosmogonie a problem religii Słowian zachodnich. "Literatura Ludowa" 2002 nr 4/5 s. 21-29.
Piotrowska Danuta: Archeologia niezgody - prawdy i mity."Rzeczpospolita" 2001 nr 17 s. D4.
Rosik Stanisław: Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku : (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold). "Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia" Nr 144 (2000) s. 1-368.
Rosik Stanisław: Połabskie władztwo "księcia demonów" : teologiczne uwarunkowania opisów pogańskich wierzeń i kultu w przekazach o religii Słowian. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia" Nr 163 (2003) s. 7-21.
Sepkowski Andrzej:Narodziny słowiańskiego mitu. "Studia Słowianoznawcze" T. 1 .-(2000) s. 29-51.
Szpyczko Nela, Tymochowicz Mariola: Poetyka słowiańskich obrzędów pogrzebowych. "Etnolingwistyka" [Vol.] 18 (2006), s. 362-365.
Szrejter Artur: Opiekunowie ognia i domu. "Gazeta Polska" 1997 nr 3 s. 20.
Witczak Krzysztof Tomasz: Człowiek, sacrum, środowisko : miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. "Slavia Antiqua" T. 44(2003) s. 211-223.
Woźniak Anna: Marzana - Kostroma - Kupała w obrzędowości polskiej i wschodniosłowiańskiej. "Rocznik Humanistyczny" 1997/1998 z. 7 s. 195-202.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License